Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

ประกาศผลรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๒

Post on 01 กรกฎาคม 2562
by Strategy Group
in hotnews
ฮิต: 1291

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ขอแจ้งประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เรื่อง ประกาศผลรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 รายละเอียดเนื้อหาข่าวเพิ่มเติม คลิก

ดาวน์โหลด ผลรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562

 

................................................................

สอบถามเพิ่มเติม

กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์   โทรศัพท์ 0 2246 2118