โครงสร้างสำนักแรงงานสัมพันธ์

Post on 22 สิงหาคม 2560
by Relation
ฮิต: 1545

กลุ่มงานยุทธศาสตร์แรงงานสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์แผนงาน งบประมาณประจำปี และมาตรการด้านแรงงานสัมพันธ์

พัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์

กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานแก่หน่วยปฏิบัติ

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทาง และการเฝ้าระวังด้านแรงงานสัมพันธ์

ดำเนินการ และประสานเกี่ยวกับงานวิชาการ และแผนงานของสำนัก

ดำเนินงานศูนย์แรงงานสัมพันธ์

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

ศึกษา วิเคราะห์ ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งเพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์

ดำเนินการและสนับสนุนหน่วยปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแรงงาน ข้อขัดแย้ง

ดำเนินการเกี่ยวกับการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานทะเบียนกลาง มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

ดำเนินการ กำกับ ดูแล และควบคุมการจดทะเบียนองค์การนายจ้าง องค์การลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจและที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์

จัดการเลือกตั้งผู้แทนองค์การนายจ้าง ผู้แทนองค์การลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี และผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน

วินิจฉัยข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการบริหารองค์การแรงงานทั้งภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

สังเกตการณ์ ติดตามความเคลื่อนไหว เฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์

เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์การนายจ้าง องค์การลูกจ้าง

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

ศึกษา วิเคราะห์สภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ

กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ และขอบเขตเกี่ยวกับการเงิน

พิจารณาคำร้องข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ การกระทำอันไม่เป็นธรรม และพิจารณาข้อเสนอของรัฐวิสาหกิจที่ขอปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงิน

ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

รับคำร้องเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรม และข้อพิพาทแรงงาน

สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับ คำร้อง และข้อพิพาทแรงงาน

ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

ศึกษา วิเคราะห์คำพิพากษา/คำวินิจฉัย และคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

ดำเนินการและส่งเสริมเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือด้านแรงงานสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชน

ส่งเสริม พัฒนาภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจให้มีองค์ความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์

กำหนดแนวทางและดำเนินการส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์โดยยึดหลักสุจริตใจ

ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

งานธุรการ งานสารบรรณ การรับ-ส่ง การเวียนหนังสือ

การจัดเก็บรวบรวม จัดพิมพ์ เอกสาร บันทึกข้อมูล การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานการพัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ

งานการเงิน งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย