กฎหมายแรงงานสัมพันธ์

Post on 13 กันยายน 2560
by Relation
ฮิต: 2529

 ENGLISH VERSION

 

 

 

 Labour Relations Act B.E. 2518 (1975) DOWNLOAD (PDF) CLICK

 

The state Enterprise   Labour Relations Act B.E. 2543  (2000) DOWNLOAD (PDF CLICK

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับภาษาไทย

 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518   ดาวน์โหลด คลิก

 

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  พ.ศ. 2543    ดาวน์โหลด คลิก

 

ระเบียบคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการกระทำอันไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2548    ดาวน์โหลด คลิก

 

ประกาศกรมแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง    ดาวน์โหลด คลิก