งานบริการของสำนักแรงงานสัมพันธ์

Post on 13 กันยายน 2560
by Relation
ฮิต: 897

 

ชื่องานบริการ

 

การจดทะเบียนที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ 

 

หน่วยงานให้บริการ

 

กลุ่มงานทะเบียนกลาง

 

การจดทะเบียนต่ออายุที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์

กลุ่มงานทะเบียนกลาง

 

การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง (สหภาพแรงงาน)

กลุ่มงานทะเบียนกลาง

 

การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรนายจ้าง (สมาคมนายจ้าง)

กลุ่มงานทะเบียนกลาง

 

การจดทะเบียนจัดตั้งสหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การนายจ้าง กลุ่มงานทะเบียนกลาง
การจดทะเบียนข้อบังคับสหภาพแรงงาน ข้อบังคับสหพันธ์แรงงาน ข้อบังคับสภาองค์การลูกจ้าง ข้อบังคับสมาคมนายจ้าง ข้อบังคับสหพันธ์นายจ้าง ข้อบังคับสภาองค์การนายจ้าง กลุ่มงานทะเบียนกลาง
การจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธ์แรงงาน กรรมการสภาองค์การลูกจ้าง กรรมการสมาคมนายจ้าง กรรมการสหพันธ์นายจ้าง กรรมการสภาองค์การนายจ้าง กลุ่มงานทะเบียนกลาง
การจดทะเบียนควบสหภาพแรงงาน ควบสหพันธ์แรงงาน ควบสภาองค์การลูกจ้าง ควบสมาคมนายจ้าง ควบสหพันธ์นายจ้าง ควบสภาองค์การนายจ้าง กลุ่มงานทะเบียนกลาง
การจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มงานทะเบียนกลาง

 

การจดทะเบียนจัดตั้งสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มงานทะเบียนกลาง
การจดทะเบียนข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ข้อบังคับสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มงานทะเบียนกลาง
การจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มงานทะเบียนกลาง

 

การจดทะเบียนกรรมการสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มงานทะเบียนกลาง

 

การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (เอกชน)

กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง

 

การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (รัฐวิสาหกิจ)

กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง

 

การจดทะเบียนคำชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง

 

การตรวจรับรองจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงาน

กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง