LABOUR RELATIONS BUREU

คู่มือการให้บริการด้านแรงงานสัมพันธ์

 

 

การจดทะเบียนที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

 

การจดทะเบียนต่ออายุที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

 

การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง(สหภาพแรงงาน) ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

 

การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กร นายจ้าง (สมาคมนายจ้าง) ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

 

การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง/นายจ้าง (สหพันธ์แรงงาน สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การลูกจ้าง สภาองค์การนายจ้าง) ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก 

 

การจดทะเบียนข้อบังคับองค์กรลูกจ้าง/นายจ้าง (ข้อบังคับสหภาพแรงงาน ข้อบังคับสหพันธ์แรงงาน ข้อบังคับสภาองค์การลูกจ้าง ข้อบังคับสมาคมนายจ้าง ข้อบังคับสหพันธ์ นายจ้าง ข้อบังคับสภาองค์การนายจ้าง) ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

 

การจดทะเบียนกรรมการองค์กรลูกจ้าง/นายจ้าง (กรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธ์แรงงาน กรรมการสภาองค์การลูกจ้าง กรรมการสมาคมนายจ้าง กรรมการสหพันธ์นายจ้าง กรรมการสภาองค์การนายจ้าง) ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

 

การจดทะเบียนควบองค์กรลูกจ้าง/นายจ้าง (ควบสหภาพแรงงาน ควบสหพันธ์แรงงาน ควบสภาองค์การลูกจ้าง ควบสมาคมนายจ้าง ควบสหพันธ์นายจ้าง ควบสภาองค์การนายจ้าง) ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

 

การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (เอกชน) ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

 

การจดทะเบียนคำชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

 

การจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

 

การจดทะเบียนจัดตั้ง สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

 

การจดทะเบียนข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ข้อบังคับสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

 

จดทะเบียนกรรมการลูกจ้างสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

 

จดทะเบียนกรรมการลูกจ้างสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

 

การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง(รัฐวิสาหกิจ) ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

 

การตรวจรับรองจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงาน ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก