ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

Post on 04 กันยายน 2560
by Relation
ฮิต: 1332

 

ผลการนับคะแนนคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง คลิก

 

ผลการนับคะแนนคณะกรรมการค่าจ้าง ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง คลิก

 

ผลการนับคะแนนคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง คลิก