รองกสร. เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์

Post on 11 กันยายน 2560
by Relation
ฮิต: 1591

 

 

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ผู้แทนหอการค้า ผู้สภาองค์การนายจ้าง ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ต่อดครงการวิจัยดังกล่าวและนำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโครงการวิจัย เพื่อให้สามารถนำมาใช้เป็นมาตรการหรือแนวทางในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยและป้องกันแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ดินแดง กรุงเทพฯ