โครงการสัมมนาไตรภาคีสร้างความรักความผูกพัน สมานฉันท์ในวงการแรงงาน

Post on 11 กันยายน 2560
by Relation
ฮิต: 1607

 

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชวนนายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐ ร่วมกำหนดแนวทางพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ รองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาไตรภาคีสร้างความรักความผูกพัน สมานฉันท์ในวงการแรงงาน วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐมว่า กสร.ได้ดำเนินการกำหนดทิศทางการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและองค์การแรงงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility : CSR)มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ให้ได้ทำงานที่มีคุณค่า (Decent Work) มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Jobs)เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ได้รับการคุ้มครองแรงงานมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นมาตรฐาน สอดคล้องและเทียบเท่ามาตรฐานสากล และสร้างสันติสุขในวงการแรงงานด้วยความเป็นธรรม ด้านแรงงานสัมพันธ์ได้มีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พร้อมกับน้อมนำแนวพระราชดำรัสเรื่อง “ความสามัคคี” มาปรับใช้ในการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี โดยปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดไปสู่ “แรงงานสัมพันธ์ 4.0” กล่าวคือ นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันเป็นหุ้นส่วนการทำงาน หรือเรียกว่า “แรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน” (Labour Relations and Partnership) เพื่อสร้างความรับผิดชอบอย่างมีจริยธรรมต่อกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสู่ Thailand 4.0 ต่อไป

อธิบดีกสร.กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาไตรภาคีในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และบุคลากรภาครัฐแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ทั้งสามฝ่ายได้ร่วมกันวางแนวทางในการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ที่สามารถสามารถความสัมพันธ์ที่ดีและป้องกันความขัดแย้งระหว่างนายจ้างลูกจ้างที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามสถานการณ์ด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วย

 

ข่าว - ภาพ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์แรงงานสัมพันธ์