การประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560

Post on 11 กันยายน 2560
by Relation
ฮิต: 1453

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน ผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง และผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง เพื่อพิจารณาผลคะแนนและตัดสินสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

ข่าว - ภาพ 

กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์