สรส.ปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในกลุ่มกิจการยานยนต์

Post on 12 กันยายน 2560
by Relation
ฮิต: 1644

 

        เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 สำนักแรงงานสัมพันธ์ นำโดยนายประสิทธิ์ ปาตังคะโร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักแรงงานสัมพันธ์และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ เข้าพบปะหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการดำเนินการด้านแรงงานสัมพันธ์ ที่บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จ. สมุทรปราการ ตามโครงการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในกลุ่มกิจการยานยนต์ โดยมีผู้บริหารบริษัทฯ ฝ่ายนายจ้าง และประธานสหภาพแรงงานซึ่งมีจำนวน 2 สหภาพฯ ฝ่ายลูกจ้าง ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารแรงงานสัมพันธ์และพร้อมเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาข้อพิพาทแรงงานอันจะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งเสริมการเจรจาโดยหลักสุจริตใจ เน้นการแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน (Partnership) ให้นายจ้างลูกจ้างทำงานร่วมกันด้วยความเอื้ออาทรต่อกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกันภายใต้กรอบของกฎหมาย

 

ข่าว - ภาพ 

กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง