การแก้ไขปรับปรุงคำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

Post on 22 มกราคม 2561
by Relation
ฮิต: 496

 

 

ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เสนอแก้ไขปรับปรุงคำสั่งกระทรวงแรงงานที่ ๔๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ .๒๕๑๘ เพื่อให้การบริหารราชการตามกฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยแต่งตั้งรองอธิบดี เป็นนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลางและเป็นนายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานคร

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้พิจารณาแล้ว จึงมีคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๓๘๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.๒๕๖๐ ยกเลิกคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๔๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.๒๕๕๘ และแต่งตั้งให้ (อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง และเป็นนายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานคร(ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดนั้น ๆ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

 การแก้ไขปรับปรุงคำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ .2518 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) คลิก

 

.......................................................................

กลุ่มงานทะเบียนกลาง สำนักแรงงานสัมพันธ์

โทรศัพท์ / โทรสาร 0 2246 8993