ประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

Post on 07 พฤษภาคม 2561
by Relation
ฮิต: 87

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

                          เรื่องที่ ๑  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)ฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ที่ ๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐พฤศจิกายน ๒๕๖๐

                          มติที่ประชุม   

                                 ๑. คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เห็นชอบมอบอำนาจให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรรมการและเลขานุการ ต่อสู้คดีแทนคณะกรรมการฯ ในการดำเนินกระบวนพิจารณาใดไปในทางจำหน่ายสิทธิของคู่ความนั้น เช่นการยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิหรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่และการแต่งตั้งให้พนักงานอัยการคดีแรงงานเป็นทนายความแก้ต่างให้คณะกรรมการฯ ในคดีหมายเลขดำที่ ๖๕๖/๒๕๖๑ และให้มีอำนาจมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการข้างต้นต่อศาลแรงงานกลางในคดีหมายเลขดำ ที่ ๖๕๖/๒๕๖๑

 

                                 ๒. กรณีองค์กรลูกจ้างหรือรัฐวิสาหกิจ มีการฟ้องเพิกถอนคำสั่งหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ คณะกรรมการฯ เห็นชอบในหลักการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองนิติการ และ/หรือนิติกรกลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต่อสู้คดีแทนคณะกรรมการฯ ในการดำเนินกระบวนพิจารณาใดไปในทางจำหน่ายสิทธิของคู่ความนั้น เช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ หรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกาหรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ และการแต่งตั้งให้พนักงานอัยการคดีแรงงานเป็นทนายความแก้ต่างให้คณะกรรมการฯและให้มีอำนาจมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการข้างต้นต่อศาลแรงงาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก