รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการ

Post on 11 พฤษภาคม 2561
by Relation
ฮิต: 58

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30  น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน นายปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน นายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ 1. แจ้งที่ประชุมทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ 2. เพื่อทราบ รูปแบบการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 (Thailand Labour Management Excellence Award ๒๐๑๘) /การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ของสำนักแรงงานสัมพันธ์ กองความปลอดภัยแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน และ 3. พิจารณา การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 1 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน