อธิบดี กสร.เป็นประธานในการประชุมกรมสวัดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 5/2561

Post on 30 พฤษภาคม 2561
by Relation
ฮิต: 27

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการประชุมกรมสวัดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 5/2561 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของกสร. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดในพื้นที่ปริมณฑล ผอ.กลุ่มงาน ผอ.สรพ. ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยข้อง สาระสำคัญ เช่น การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 การรับทราบรายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน รับทราบสรุปผลและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กสร.