รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุม คณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่น

Post on 28 มิถุนายน 2561
by Relation
ฮิต: 5

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่1/2561 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เพื่อทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนน สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 และคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นฯประจำปี 2561 เพื่อพิจารณา การพิจารณาขั้นตอน แนวทางวิธีการ กำหนดการ หลักเกณฑ์ การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 การปรับปรุงแบบเสนอชื่อ/แบบรับรองตนเอง คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน  ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน