อธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 3/2561

Post on 03 กรกฎาคม 2561
by Relation
ฮิต: 5

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 3/2561  เรื่องที่แจ้งที่ประชุมทราบ แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และแต่งตั้งกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตำแหน่งที่ว่าง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สืบเนื่องจาก หนังสือคู่มืออบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารคงเหลือ จำนวน 103 เล่ม และการจัดพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง หมวดวิชาที่ 1- หมวดวิชาที่ 6 เพื่อทราบ รายงานการจัดพิมพ์คู่มือการฝึกอบรม การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อพิจารณา ขออนุมัติเงินกองทุนฯ นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 ขอเพิ่มรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการปรับปรุงคู่มือ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ขออนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน ปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 การจัดทำรางวัลมอบให้แก่หน่วยงานที่ดำเนินการโครงการยกระดับการให้บริหารของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การจัดทำโล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเชิดชูเกียรติตามหลักเกณฑ์ การจัดสรรรางวัลจูงใจในการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การจัดสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8