รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 1/2561

Post on 05 มิถุนายน 2561
by Relation
in hotnews
ฮิต: 12

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา 09.30 น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 1/2561 มีนายอุริศ แช่มสุวรรณวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์ คณะทำงานฝ่ายวิชาการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ 1. แจ้งที่ประชุมทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 (Thailand Labour Management Excellence Award 2018) 2. เพื่อทราบ Action Plan การจัดงานมอบรางวัลฯ/การจัดทำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน และ 3. พิจารณา แผนการปฏิบัติงาน และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานฝ่ายวิชาการและนิทรรศการ/จัดทำรายชื่อ หนังสือเชิญผู้มีเกียรติ ผู้รับรางวัล ผู้เข้าร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง/เอกสารสำหรับการเผยแพร่และการจัดนิทรรศการ/รูปแบบและข้อมูลของสูจิบัตร/รูปแบบหนังสือทำเนียบสถานประกอบกิจการที่เข้ารับรางวัล/รูปแบบการจัดนิทรรศการและการประสานงานผู้ร่วมจัดนิทรรศการ ณ ห้องประชุมสำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน