ผต.กสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการและมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการ

Post on 12 มิถุนายน 2561
by Relation
ฮิต: 11

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้ตรวจราชการ กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการและมอบรางวัลในคณะกรรมการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 (Thailand Labour Management Excellence Award 2018) ครั้งที่ 2/2561 โดยมี คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา 1.กำหนดการพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018 2.Theme การจัดงาน 3.ข้อความซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 4.การจัดผังที่นั่ง 5.การจัดผังบริเวณงาน 6.การกำหนดแผนปฎิบัติงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานฝ่ายพิธีการและมอบรางวัล ณ ห้องประชุมศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน