ขอเรียนเชิญเข้ารับรางวัลและร่วมพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018

Post on 10 กรกฎาคม 2561
by Relation
in hotnews
ฮิต: 443

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีหนังสือ ที่ รง ๐๕๑๐/ว๔๙๓๑ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้ารับรางวัลและร่วมพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018

ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นปีที่ ๑ ปีที่ ๕  ปีที่ ๑๐ และปีที่ ๑๕ สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่ง และกรอกข้อมูลลงในแบบตอบรับออนไลน์ได้ทาง https://goo.gl/forms/y13OJexD9XvqtH1W2 หรือทาง QR CODE  ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑     

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์ ๐ – ๒๒๔๖ - ๒๑๑๘ ,๐ – ๒๖๔๓ - ๔๔๗๑

* หมายเหตุ  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดส่งหนังสือเชิญฉบับจริงทางไปรษณีย์แล้ว

หนังสือเชิญเข้ารับรางวัล คลิก

ตรวจสอบที่นั่งเข้ารับรางวัล คลิก