หน่วยงานภายในสำนัก

# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 งานบริหารทั่วไป สำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 0 2246 8393 0 2246 8393
2 กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 3 0 2643 4471 0 2643 4477
3 กลุ่มงานพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 0 2246 8825 0 2246 8825
4 กลุ่มงานทะเบียนกลาง สำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 0 2246 8993 0 2246 8993
5 กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทและข้อขัดแย้ง สำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 0 2246 8455 0 2246 8455
6 กลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 3 0 2245 9209 0 2245 9489
7 กลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 5 0 2246 1725 0 2246 1725

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th