กลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 5

ที่อยู่:
สำนักแรงงานสัมพันธ์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี
ดินแดง
กทม.
10400
โทรศัพท์: 0 2246 1725
แฟกซ์: 0 2246 1725

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th