แนวปฏิบัติในการจดทะเบียนองค์การนายจ้างฯ


แนวปฏิบัติในการจดทะเบียนองค์การนายจ้างและองค์การลูกจ้าง

alt

ตามที่สำนักงานทะเบียนประจำจังหวัด ได้ดำเนินการเสนอนายทะเบียนพิจารณาจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมนายจ้างตามมาตรา ๕๖ จดทะเบียนควบเข้ากันเป็นสมาคมนายจ้างเดียวกันตามมาตรา ๗๖จดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงานตามมาตรา ๘๘ จดทะเบียนควบเข้าเป็นสหภาพเดียวกันตามมาตรา ๑๐๙จดทะเบียนจัดตั้งสหพันธ์นายจ้างตามมาตรา ๑๑๒ และการจดทะเบียนจัดตั้งสหพันธ์แรงงานตามมาตรา ๑๑๓ โดยเสนอใช้ดุลพินิจในการให้ความหมาย“กิจการประเภทเดียวกัน”ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ.๒๕๑๘ประกอบกับหลักเกณฑ์ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม(ประเทศไทย)ปี๒๕๔๔เป็นแนวทางในการพิจารณา นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณาแล้ว ขอชี้แจงแนวปฏิบัติในการจดทะเบียนองค์การนายจ้างและองค์การลูกจ้าง ดังนี้

(๑)เนื่องจากได้มีการกำหนดการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม(ประเทศไทย)ปี ๒๕๕๒ขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันภายในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน จึงขอให้ปรับเปลี่ยนการใช้ดุลพินิจในการให้ความหมาย“กิจการประเภทเดียวกัน”ตามเอกสารการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม(ประเทศไทย)ปี ๒๕๕๒

(๒)ในการพิจารณาจดทะเบียนองค์การนายจ้างและองค์การลูกจ้าง ขอให้ยึด “หมู่ใหญ่”(เลข ๓ หลัก)ตามเอกสารการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่นายจ้างและลูกจ้างต่างเรียกร้องให้รับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการพิจารณามากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมการจัดตั้งองค์การแรงงานอีกทางหนึ่ง

เอกสารการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)ปี ๒๕๕๒ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

.......................................

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th