ประชุมภาคีแรงงานร่วมกับสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

Post on 11 กันยายน 2560
by Relation
ฮิต: 407

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์พร้อมด้วยนางสาวกุนณัทฐา ศรีม่วง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านแรงงานตามแนวทางประชารัฐ จัดประชุมภาคีแรงงานร่วมกับสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการที่เป็นสมาชิกสภาฯได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความรับผิดชอบอย่างมีจริยธรรมต่อกัน ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และได้เชิญชวนให้สถานประกอบกิจการดังกล่าวเสนอชื่อเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ทั้งนี้สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจเข้าและจะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในปีต่อไป

ข่าว  - ภาพ

กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์