alt


ความเป็นมา

สืบเนื่องจากปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ ส่วนหนึ่งเกิดจากความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน รวมถึงขาดทัศนคติที่ดีและความจริงใจต่อกัน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของนายจ้าง และความเดือดร้อนของลูกจ้าง รวมไปถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แนวทางในการป้องกันความขัดแย้งย่อมเป็นแนวทางที่ดีกว่าการแก้ไขปัญหา ดังนั้น การเสริมสร้างระบบความร่วมมือในสถานประกอบกิจการจะสามารถเป็นทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

รัฐได้กำหนดนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ไว้ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในระบบทวิภาคี กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดำเนินมาตรการหลายประการ ทั้งการตรวจเยี่ยม การให้คำแนะนำ การแลกเปลี่ยนข่าวสาร การฝึกอบรมแก่สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง รวมถึงสหภาพแรงงาน และการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการปลูกจิตสำนึกของนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อก่อให้เกิดการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

การจัดการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำหนดจัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณให้สถานประกอบกิจการได้เห็นความสำคัญของปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ ให้มีการตระหนักถึงคุณค่าแห่งการอยู่ร่วมกัน และเป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีให้สถานประกอบกิจการอื่น ๆ ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการนำระบบทวิภาคีไปใช้อย่างกว้างขวาง
การประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ได้มีการจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ชุดที่ 3 เรียกว่า การประกวดสถานประกอบกิจการและสหภาพแรงงานดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ดำเนินงานโดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคัดเลือกสถานประกอบการและสหภาพแรงงานดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และได้จัดพิธีมอบรางวัลฯ ดังกล่าว ในวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2531 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัล ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นได้มีการจัดประกวดขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2539 และ พ.ศ.2545 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยมีคณะอนุกรรมการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เป็นคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน ภายใต้โครงการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน? และได้รับรางวัลสลักนามโดยนายกรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ ด้วยการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทางด้านแรงงานให้ยุติลงได้ด้วยระบบทวิภาคี โดยให้สามารถลดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างได้ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีและความจริงใจต่อกัน และกระตุ้นให้นายจ้างผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนารูปแบบและระบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดในสถานประกอบกิจการให้แก่ลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างได้รับความสะดวกสบาย มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตการทำงาน ส่งผลให้ลูกจ้างและครอบครัวมีการกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น อันนำไปสู่การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รวมทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับนายจ้างที่สามารถบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานที่ดีให้กับลูกจ้าง


1. เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อนายจ้างและลูกจ้างให้เห็นความสำคัญของการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และการจัดสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐานในสถานประกอบกิจการ
2. เพื่อส่งเสริมให้นายจ้างได้พัฒนารูปแบบและระบบของการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และการจัดสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐาน

3. เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดีในสถานประกอบกิจการให้แก่นายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงสหภาพแรงงานและคณะกรรมการทวิภาคีในรูปแบบอื่น

4. เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่มีการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ และระบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่ดีให้แก่ลูกจ้าง ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบกิจการอื่น ทำให้นายจ้างและลูกจ้าง สหภาพแรงงานและคณะกรรมการทวิภาคีในรูปแบบอื่นมีความร่วมมือที่ดีต่อกันภายในสถานประกอบกิจการ


ผลการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

ผลการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2555

ผลการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556

ผลการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557

ผลการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2558

ผลการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2559

ผลการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560


สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th