เครือข่ายด้านแรงงานสัมพันธ์

 

1.  หลักการ

          การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการเป็นเรื่องที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย มิใช่เฉพาะนายจ้างกับลูกจ้างภายในสถานประกอบกิจการเท่านั้น แต่ยังรวมความไปถึงชุมชนและสังคมที่อยู่รายรอบสถานประกอบกิจการนั้นด้วย เพราะถ้าความสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการเกิดความขัดแย้งขึ้น เช่น เกิดข้อพิพาทแรงงานในขณะที่มีการเจรจาข้อเรียกร้อง หากถึงขั้นนัดหยุดงาน ปิดงาน หรือนายจ้างปิดกิจการ ก็จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวของลูกจ้างเอง และถ้าสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับสถานประกอบกิจการหลาย ๆ แห่ง ก็จะยิ่งส่งผลเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

          กลไกหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวและสนับสนุนภารกิจการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คือ อาสาสมัคร ?เครือข่ายแรงงานสัมพันธ์? ซึ่งเป็นบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานในระบบแรงงานสัมพันธ์ เช่น นายจ้าง ลูกจ้าง สมาคมนายจ้าง หรือสหภาพแรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเป็นอาสาสมัครในด้านแรงงานสัมพันธ์ด้วย

          ดังนั้น สำนักแรงงานสัมพันธ์จึงได้รับสมัคร ?เครือข่ายแรงงานสัมพันธ์? จากผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักแรงงานสัมพันธ์ เช่น หลักสูตรการบริหารสหภาพแรงงานเบื้องต้น และหลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านแรงงานสัมพันธ์ และเพื่อพัฒนาการเป็นอาสาสมัครเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ในการสนับสนุนการเสริมสร้างสังคมแรงงานให้มีความสงบสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

2.  บทบาทหน้าที่

      (1)  เครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งเป็นบุคคลจากทุกภาคส่วนของสังคมได้ร่วมกันทำงานกับเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในลักษณะ ?หุ้นส่วนการพัฒนา? โดยเป็นกลไกหนึ่ง
ในกระบวนการลดความขัดแย้งและสร้างความร่วมมือที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นได้ในสถานประกอบกิจการ

      (2)  เครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ มีความพร้อมในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร  ประสบการณ์ ความคิดเห็น และช่วยเหลือกันทางด้านแรงงานสัมพันธ์

 

3.  คุณค่าหรือค่านิยม

      การประสานงานระหว่างเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นการดำเนินการภายใต้คุณค่าหรือค่านิยมของเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ 4 ประการ ดังนี้

      (1)  ความร่วมมือ หมายถึง การร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ

      (2)  ความเชื่อมโยง หมายถึง การเชื่อมโยงกันทำงานระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย และเครือข่ายกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

      (3)  ความต่อเนื่อง หมายถึง การสร้างความร่วมมือและการเชื่อมโยงถึงกันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

      (4)  ความเสมอภาค หมายถึง สถานภาพของทุกคนภายใต้บทบาทเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

4.  สำนักแรงงานสัมพันธ์กับเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์

          สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นส่วนราชการที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ?เครือข่ายแรงงานสัมพันธ์? ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

       ผู้ที่สนใจงานด้านเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อเป็นเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ได้

หรือ สามารถติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์  สำนักแรงงานสัมพันธ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ถนนมิตรไมตรี  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  10400 

โทรศัพท์  0-2643-4477        โทรสาร  0-2643-4471

 

 

 

 

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th