ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์

 

.  หลักการและเหตุผล

                   นโยบายหลักของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การบริหารและการจัดการเกี่ยวกับระบบความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อลดข้อขัดแย้งและข้อพิพาทแรงงานโดยใช้ระบบทวิภาคี เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้

                   การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์เพื่อให้บรรลุถึงนโยบายดังกล่าว ต้องมีการสร้างระบบและกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาจากการตรวจแรงงาน การส่งต่อ เพื่อแก้ไขปัญหาการรับรอง เข้าสู่มาตรฐาน และการติดตามประเมินผล ดังนั้น กรมจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ในการกำหนดมาตรฐานแรงงานและบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  การจัดตั้ง  ?ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์? ภายใต้การกำกับดูแลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงมีความจำเป็นที่สามารถสนองตอบภารกิจ วิสัยทัศน์ และนโยบายด้านการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับระบบแรงงานสัมพันธ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

๒.  วัตถุประสงค์

      ๑  เพื่อเป็นศูนย์การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผล และให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดระบบบริหารการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์

      ๒.  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการพัฒนาการบริหารและการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการพัฒนาที่ทันสมัย ให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

      ๓.  เพื่อเป็นศูนย์เครือข่ายการประสานการพัฒนา การบริหาร และการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

๓.  ที่ตั้ง

                   อาคารศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน (ชั้น ๒ และชั้น ๔) จังหวัดสมุทรปราการ ภายในบริเวณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

                   แผนที่ตั้งศูนย์พัฒนาและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์

 

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th