งานบริการของสำนักแรงงานสัมพันธ์

ชื่องานบริการ

หน่วยงานให้บริการ

กลุ่มงานทะเบียนกลาง
กลุ่มงานทะเบียนกลาง
กลุ่มงานทะเบียนกลาง
กลุ่มงานทะเบียนกลาง
กลุ่มงานทะเบียนกลาง
ลุ่มงานทะเบียนกลาง
กลุ่มงานทะเบียนกลาง
กลุ่มงานทะเบียนกลาง
ลุ่มงานทะเบียนกลาง
กลุ่มงานทะเบียนกลาง
กลุ่มงานทะเบียนกลาง
กลุ่มงานทะเบียนกลาง
กลุ่มงานทะเบียนกลาง
กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง
กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง
กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง
กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง
  • การรับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้องเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์การลูกจ้าง องค์การนายจ้าง
กลุ่มงานทะเบียนกลาง
  • การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งในกิจการเอกชน
กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง
  • การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งในกิจการรัฐวิสาหกิจ
กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง
  • การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพาทแรงงานในกิจการเอกชน
กลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
  • การวินิจฉัยชี้ขาดการกระทำอันไม่เป็นธรรมในกิจการเอกชน
กลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
  • การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพาทแรงงานในกิจการรัฐวิสาหกิจ
กลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
  • การวินิจฉัยชี้ขาดการกระทำอันไม่เป็นธรรมในกิจการรัฐวิสาหกิจ
กลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th