ศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์


ความเป็นมา

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้สามารถยุติได้โดยเร็ว ไม่ให้ขยายลุกลาม สร้างความเดือดร้อนและความสูญเสียทั้งต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ดังนั้น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ จึงจัดตั้ง "ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์" ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานในระดับภูมิภาค โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน และแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ภูมิภาคให้ยุติได้โดยเร็ว รวมถึงทำหน้าที่สร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย

          และทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้ง "ศูนย์อำนวยการแรงงานสัมพันธ์" ขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ระดับภูมิภาค รวมถึงเป็นศูนย์กลางการประสานงาน รวบรวม และรายงานข้อมูลในภาพรวมทั่วประเทศสรุปตัวเลขสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ทั่วประเทศและแยกรายศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ระดับภูมิภาค

ปีงบประมาณ 2557       รอบ 6 เดือน     รอบ 12 เดือน

          ปีงบประมาณ 2558      รอบ 6 เดือน

KM เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

เทคนิคในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์

1.  ศูนย์ปฏิบัติการด้านแรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือ ตั้งอยู่ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน

     พื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย จังหวัดลำพูน กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

2.  ศูนย์ปฏิบัติการด้านแรงงานสัมพันธ์ภาคกลาง ตั้งอยู่ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     พื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

3.  ศูนย์ปฏิบัติการด้านแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

     พื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีษะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี

4.  ศูนย์ปฏิบัติการด้านแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออก ตั้งอยู่ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี

     พื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว

5.  ศูนย์ปฏิบัติการด้านแรงงานสัมพันธ์ภาคใต้ ตั้งอยู่ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา

     พื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี


-----------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th