รางวัลองค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์

           กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดทำโครงการสร้างสถานประกอบกิจการเอกชนและรัฐวิสาหกิจต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ในประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการเอกชนและรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบกิจการในประเทศไทยและประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมนายจ้างกับลูกจ้างให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านแรงงาน และเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ ส่งผลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในการสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี และเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถทางการแข่งขันในเวทีการค้าโลก โดยการดำเนินการคัดเลือกสถานประกอบกิจการเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่มีความเป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ เพื่อรับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย”

ชื่อรางวัล :  องค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย (Thailand’s Model Organization on Labour Relations Management Award)

องค์กรที่มีสิทธิ์สมัคร :  สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประเภทเกียรติยศ 10 ปีติดต่อกัน หรือเชิดชูเกียรติ 5 ปีติดต่อกันในรอบปีที่ผ่านมา และรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543


ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์รางวัลองค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์

ดาวน์โหลด แผ่นพับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์

ดาวน์โหลด  แบบเสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่มีความเป็นเลิศ (Best Practices)

ดาวน์โหลด  รายชื่อสถานประกอบกิจการเอกชนและรัฐวิสาหกิจ(ประเภทเกียรติยศ 10 ปีติดต่อกัน หรือเชิดชูเกียรติ 5 ปีติดต่อกัน)

ดาวน์โหลด  รางวัลองค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย

ดาวน์โหลด  ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ

ดาวน์โหลด  ผลการประกวดองค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทยสถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th