การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง


       พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 18 วรรคท้าย กำหนดให้นายจ้างนำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมาจดทะเบียนต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ตกลงกัน

       ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หมายถึง ข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือระหว่างนายจ้างหรือสมาคมนายจ้างกับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมเจรจาต่อรองกันเอง หรือจากการไกล่เกลี่ยของพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน และต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อนายจ้าง หรือผู้แทนนายจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนในการเจรจานั้น กับลายมือชื่อผู้แทนลูกจ้างในการเจรจา หรือลายมือชื่อกรรมการของสหภาพแรงงานที่เป็นผู้แทนในการเจรจา

       ข้อตกลงฯ ที่จะต้องนำมาจดทะเบียน ได้แก่

       1. ข้อตกลงฯ ที่เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องให้มีการกำหนดข้อตกลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงตามมาตรา 13 และสามารถเจรจาตกลงกันได้เอง

       2. ข้อตกลงฯ ที่สามารถตกลงกันได้โดยการไกล่เกลี่ยของพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานภายในกำหนด 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งไกล่เกลี่ย

       3. ข้อตกลงฯ ที่สามารถตกลงกันได้เมื่อพ้นระยะเวลาไกล่เกลี่ย (5 วัน) โดยถือว่าเป็นข้อตกลงที่ตกลงกันได้ในขั้นตอนของการไกล่เกลี่ยแม้จะล่วงเลยระยะเวลาก็ตาม

       4. ข้อตกลงฯ ที่สามารถตกลงกันได้หลังจากการใช้สิทธิปิดงานหรือนัดหยุดงานตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอจดทะเบียน

       1. แบบคำขอจดทะเบียน 1 ฉบับ

       2. เอกสารข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง พร้อมสำเนา รวมจำนวน 4 ฉบับ

       3. สำเนาหนังสือข้อเรียกร้องที่มีการแจ้งต่อกัน ฝ่ายละ 1 ฉบับ

       4. หลักฐานการแต่งตั้งผู้แทนการเจรจาของทั้งสองฝ่าย ฝ่ายละ 1 ฉบับ

สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน

- สำนักแรงงานสัมพันธ์ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม.

        - สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด


------------------------------------------------------สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th