อบรมสัมมนาด้านแรงงานสัมพันธ์ ปี 2559


ลำดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
     วัน และ สถานที่       

1.


โครงการอบรมนักแรงงานสัมพันธ์สร้างสรรค์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ตาก มุกดาหาร ตราด สระแก้ว สงขลา)

(ตาก จัดโดย กลุ่มงานพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ โทร 02-2468825)

(มุกดาหาร จัดโดย กลุ่มงานทะเบียนกลาง โทร. 02-2468993)

(ตราด จัดโดยกลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์)


1) เพื่อพัฒนานักแรงงานสัมพันธ์ตามแนวทางการพัฒนาแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์

2) เพื่อป้องกันปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นายจ้าง ลูกจ้าง ข้าราชการและผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานจำนวน 350 คน แบ่งเป็น 5 รุ่นๆ ละ 70 คน

รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

รุ่นที่ 2 วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร     

รุ่นที่ 3 วันที่ 16-17 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเหลายา อินแลนด์ รีสอร์ท จังหวัดตราด 

รุ่นที่ 4 วันที่.. มีนาคม 2559 ณ จังหวัดสระแก้ว

รุ่นที่ 5 วันที่.. กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดสงขลา

2.


โครงการอบรมผู้นำแรงงานสัมพันธ์สร้างสรรค์ขั้นสูง


(จัดโดย กลุ่มงานพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ โทร 02-2468825)

1) เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในรูปแบบเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ระหว่างผู้นำฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายนายจ้าง และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ มีวิธีคิดแบบมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

นายจ้าง ลูกจ้าง ข้าราชการจำนวน 100 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 50 คน

- นายจ้าง ต้องเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นระดับผู้บริหารด้านแรงงานสัมพันธ์/งานบุคคล/หรือที่เกี่ยวข้อง 

- ลูกจ้าง ต้องเป็นผู้นำสหภาพแรงงาน หรือผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน (NGO)

รุ่นที่ 3 วันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสระบุรี

รุ่นที่ 4 วันที่ 19 - 22 มกราคม 2559 ณ โรงแรมระยอง ชาเล่ต์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง

3.


โครงการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ

(จัดโดย กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานฯ โทร. 02 2468455)

1) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านแรงงานสัมพันธ์ ผู้นำแรงงานทั้งฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง ภาคสื่อสารมวลชน และ NGOs ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีกระบวนทัศน์ ทักษะภาวะผู้นำ ที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์

นายจ้าง ลูกจ้าง และข้าราชการ

จำนวน 1 รุ่น 45 คน

วันที่ 21-25 มีนาคม 2559 ณ วังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท นครนายก ถนนสาริกา-นางรอง ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

4.


โครงการสัมมนากฎหมายว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ

(จัดโดย กลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ โทร. 02 2459209)

1) เพื่อให้ฝ่ายบริหารและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจมีความรู้ ความเข้าใจสิทธิ และหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีผลบังคับใช้กับรัฐวิสาหกิจ

2) เพื่อให้ฝ่ายบริหารและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตระหนัก และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

พนักงานและลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 รุ่น 140 คน


วันที่ 18 พฤษจิกายน 2558 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กทม.


5.


โครงการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์(จัดโดย กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ โทร. 02 6434471)

1) เพื่อให้ผู้ได้รับการอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการแรงงานสัมพันธ์อันดี และกฎหมายแรงงานที่สำคัญ

2) เพื่อให้ผู้ได้รับการอบรมสามารถทำหน้าที่ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับแก่นายจ้าง ลูกจ้าง

3) เพื่อให้ผู้ได้รับการอบรมตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ที่กำหนดไว้

ลูกจ้าง นายจ้าง และผู้เกี่ยวข้องที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2518 จำนวน 40 คน

วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง Top 10 ชั้น 10 โรงแรมไฮ เรสซิเดนซ์ ถนนอโศก-ดินแดง กรุงเทพมหานคร


6.


โครงการอบรมระบบทวิภาคีในสถานประกอบกิจการเพื่อลดความขัดแย้ง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

(จัดโดย กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ โทร. 02 6434471)


1) เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างตระหนักถึงบทบาทและสิทธิหน้าที่อันพึงมีต่อกันในระบบทวิภาคีอย่างยั่งยืน

2) เพื่อสร้างความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ลดความขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ


นายจ้าง/ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง/ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง/สหภาพแรงงาน/คณะกรรมการทวิภาคีต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการปรึกษาหารือร่วมในระบบทวิภาคี และการบริหารจัดการในสถานประกอบกิจการที่เป็นกลุ่มเสี่ยง รวม 200 คน จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 50 คน

รุ่นที่ 1 วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รุ่นที่ 2 วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


รุ่นที่ 3 วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมแคนทารี่ 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

รุ่นที่ 4 วันที่ 14-15 มกราคม 2559 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

7.


โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2559


(จัดโดย กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ โทร. 02 6434471)

1) เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2559 

2) เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการด้วยระบบทวิภาคีและจูงใจให้นายจ้างได้พัฒนารูปแบบการแรงงานสัมพันธ์และการจัดการสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐานให้เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ

ข้าราชการ ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 190 คน


วันที่ 17 ธันวาคม 2558  ณ โรงแรมเอเซีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

8.                              


สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th