จัดอบรมโครงการเสริมสร้างสถานประกอบกิจการให้มีแนวทางการปฏิบัติตามหลักสุจริตใจ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างสถานประกอบกิจการให้มีแนวทางการปฏิบัติตามหลักสุจริตใจ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการบริหารงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่ดีต่อกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างปกติสุข และเสริมสร้างให้นายจ้างยอมรับองค์กรทวิภาคีเพิ่มมากขึ้นโดยใช้หลักสุจริตใจที่เหมาะสมในสถานประกอบกิจการ ผู้เข้าอบรมจำนวน 62 คน

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


....................................................................


ข่าว - ภาพ โดยกลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th