ประกาศการนับคะแนนการสรรหาผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์


ประกาศ การนับคะแนนการสรรหาผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการฝ่ายนายจ้างสถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th