เปิดรับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น ๒ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  • สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่กลุ่มงานทะเบียนกลาง โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๖ ๘๙๙๓ และ ๐ ๒๒๔๖ ๘๓๙๓

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th