คณะกรรมการลูกจ้าง

Post on 25 สิงหาคม 2560
by Relation
ฮิต: 199

 

        ดาวน์โหลด

         ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ของการมีคณะกรรมการลูกจ้าง

         ความหมายและประโยชน์ของคณะกรรมการลูกจ้าง

         โครงสร้างและจํานวนคณะกรรมการลูกจ้าง

         แผนภาพการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง/กรรมการลูกจ้าง

         วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการลูกจ้าง

         ข้อกำหนดให้มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างใหม่ทั้งคณะ

         การดำเนินงานของคณะกรรมการลูกจ้าง

         ข้อควรคำนึงในการปฏิบัติงานของคณะกรรการลูกจ้าง

         หน้าที่ บทบาท และสิทธิของนายจ้างต่อคณะกรรมการลูกจ้าง 

        หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง