อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานการข่าว เพื่อการปฏิบัติงานเชิงรุกรองรับการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 หลักสูตรการวิเคราะห์ข่าว

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 น. นายวชิระ ศรีบัวชุม ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานการข่าว เพื่อการปฏิบัติงานเชิงรุกรองรับการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 หลักสูตรการวิเคราะห์ข่าว โดยมี นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะด้านการข่าวกรองให้แก่ข้าราชการที่เคยผ่านการอบรมด้านการข่าวตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานการข่าวเพื่อการปฏิบัติงานเชิงรุกโดยมีเจ้าหน้าที่เข้าอบรม รวม 64 คน ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ


ข่าว - ภาพ
โดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์แรงงานสัมพันธ์

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th