การประชุมคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

การประชุมคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทรุ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง และผู้แทนภาครัฐ โดยมีนายอภิญญา สุจริตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการตรวจพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๐ และการจัดแบ่งกลุ่มพื้นที่ในการพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การให้คะแนนของหน่วยปฏิบัติ ซึ่งคณะทำงานฯ ส่วนกลางจะลงพื้นที่ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐


........................................................

ข่าว - ภาพ โดยกลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธํ์


สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th