ก.แรงงาน เผย 27 สตรีดีเด่นปี 60 พี่ฉอด-หนูแหม่มคว้าสื่อมวลชน-ศิลปินสตรีดีเด่น

กระทรวงแรงงาน ประกาศรางวัลสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 เผยมีผู้ได้รับคัดเลือก 27 คน อธิบดีกรมบังคับคดี คว้าผู้บริหารราชการดีเด่น พี่ฉอด-หนูแหม่ม สื่อมวลชน-ศิลปินสตรีดีเด่น ขณะที่บิ๊กใหญ่การบินไทย อุษณีย์ แสงสิงแก้ว ได้ดีเด่นด้านบริหารรัฐวิสาหกิจ

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. ได้คัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2560 เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงานเนื่องในวันสตรีสากลของทุกปี โดยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงานได้ลงนามประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก รวม 27 คน ดังนี้ สตรีผู้บริหารดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้แก่ นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น ได้แก่ น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี

สาขานักบริหารภาคเอกชนดีเด่น ได้แก่ นางสาวสุพัตรา วีรปรีชาเมธ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ บริษัท วีระพานิช เชียงใหม่ จำกัด น.ส.จริยา โชคคณาพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนาพลาสแพค จำกัด น.ส.กัลยา งามพร้อมกุล ประธานบริษัท โอ.เอ็ม.แคน แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด น.ส.ณัชพร วรรณะเอี่ยมพิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพลิน เลเซอร์ เมทเทิล จำกัด ดร.ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) นางพจนี สฤษดิชัยนันทา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เสถียรสแตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)

สตรีผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้แก่ นางรุ่งทิพย์ เลขวัต รองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการภาคราชการดีเด่น นางหทัยชนก พรรคเจริญ นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการภาคเอกชน นางปิยารัตน์ บุญยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโลจิสติกส์ บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล น.ส.น้ำค้าง เรืองวิไล พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท โพสต์ พับลิซซิ่ง จำกัด น.ส.อัญชลี ปัตลา เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด น.ส.รุ่งทิพย์ พลอยพานิชเจริญ พยาบาลวิชาชีพ บริษัท สิริเวชจันทบุรี จำกัด (มหาชน)

สตรีเครือข่ายแรงงานด้านความปลอดภัยในการทำงานดีเด่น นางผ่องพรรณี แสงน้อย หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยฯ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สตรีเครือข่ายแรงงานด้านคุ้มครองแรงงานดีเด่น นางสาวศิริกาญจน์ อินขาล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โภคาลัย จำกัด สตรีเครือข่ายแรงงานด้านแรงงานสัมพันธ์ดีเด่น น.ส.พลอยนิศา มิตรเอี่ยม ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด สตรีเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานดีเด่น นางชนิดาภา สืบบุตร ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.เหล่าบก จ.อุบลราชธานี สตรีผู้แนะแนวด้านอาชีพดีเด่น นางปัฐยาวัต นาวิศิษฏ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น ภาคเหนือ นางวาด ยาเย็น ผลิตภัณฑ์ชวาวาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ บริการนำเที่ยว ภาคกลาง นางกตัญญู ภานุเวศ กลุ่มอาชีพในชุมชนวันโพธิ์ข้าวผอก ภาคใต้ นางบุญธรรม มะโนเพ็ชร กลุ่มกะลามะพร้าวบ้านหน้าถ้ำ สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น ได้แก่ นางอภิญญา ทาจิตต์ รองผอ.ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลศรีราชา สตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น รศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี ประธานมูลนิธิเพื่อแรงงานและการพัฒนาอาชีพ สื่อมวลชนสตรีดีเด่น นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) และสาขาศิลปินสตรีดีเด่น น.ส.สุริวิภา กุลตังวัฒนา นักแสดง พิธีกร

อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า ในปีนี้ กสร. ได้จัดงานวันสตรีสากลประจำปี 2560 ในวันที่ 8 มีนาคม เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์ประธานในพิธีประทานโล่รางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่น


สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th