บิ๊กบี้ ยอมรับแรงงานสตรีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ


เนื้อหาข่าวสำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th