แรงงาน ยกย่อง ๑๕๘ สปก.ใส่ใจชีวิตลูกจ้าง มอบประกาศเกียรติคุณ ๑๕ มีนานี้

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยกย่องสถานประกอบกิจการ๑๕๘ แห่งใส่ใจชีวิตลูกจ้างปรับปรุงสภาพการจ้าง การทำงาน ตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) มอบใบประกาศเกียรติคุณ ๑๕ มีนาคมนี้ที่ กระทรวงแรงงาน

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการทุกประเภทนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ในสถานประกอบกิจการ โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ การให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก การไม่เลือกปฏิบัติและไม่มีการค้ามนุษย์ เพื่อให้สถานประกอบกิจการได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านแรงงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและเสริมสร้างให้ธุรกิจมีขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าเพิ่มมากขึ้นโดยในปีนี้มีสถานประกอบกิจการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี(GLP )ไปปฏิบัติใช้และผ่านการตรวจประเมินแล้ว ๑๕๘ แห่ง เพื่อยกย่องสถานประกอบกิจการดังกล่าวและเป็นแนวทางให้กับสถานประกอบกิจการอื่นสามารถนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี(GLP ) ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน ปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง กสร.ได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการทั้ง ๑๕๘ แห่ง ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจอมพลป. พิบูลสงคราม โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ในสถานประกอบกิจการ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงาน สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจไทย อันจะนำมาซึ่งความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ผู้สนใจสอบถามได้ที่ กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๔๕ ๗๒๑๑, ๐ ๒๒๔๖ ๘๓๗๐


สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th