บิ๊กบี้ เล็งเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ฯ เพิ่มที่ระยอง

รมว.แรงงาน ปลื้มยอดจองเข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ฯยาวถึงกันยา เล็งเปิดเพิ่มที่จังหวัดระยอง เสริมโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนม์มายุ ๖๐ พรรษาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้เรียนรู้ในเรื่องอันตรายจากการทำงาน ตระหนักได้ถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไข ตามเป้าหมายวาระปฏิรูปเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ (SafetyThailand)โดยการสร้างความตระหนักรู้ และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยผ่านกลไกประชารัฐ จากการดำเนินการที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานจากสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา รวมถึงแรงงานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ กว่า ๙๐ แห่ง ๒ พันคน และมีผู้สนใจติดต่อขอเข้าศึกษาดูงานต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน กระทรวงแรงงานพิจารณาที่จะเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ เพิ่มขึ้นที่จังหวัดระยอง และจะขยายเพิ่มไปยังจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมหนาแน่นต่อไป

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ฯ เป็นแหล่งให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง โดยแบ่งเป็นสถานีย่อย ๑๑ สถานี เช่น สถานีการทำงานในที่อับอากาศ สถานีการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร สถานีการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์เสมือนได้ปฏิบัติงานในลักษณะงานนั้นจริง รวมทั้งสามารถประเมินความเสี่ยงและหาแนวทางในการป้องกันอันตรายจากการทำงานได้ จึงขอเชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ โดยแจ้งความประสงค์ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๔๒ - ๕ หรือที่ www.oshthai.org


สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th