แรงงานมอบประกาศเกียรติคุณ สปก.ประมงและฟาร์มไก่ ใช้ GLP ยกระดับคุณภาพชีวิตลูกจ้าง


กระทรวงแรงงาน มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงและสัตว์ปีกกว่า ๓ พันแห่ง สมัครใจนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP)ปรับปรุงสภาพการทำงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน เสริมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม จอมพลป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงานดินแดง กรุงเทพฯ

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการในการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ในสถานประกอบกิจการว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ซึ่งประเทศไทยถูกกล่าวหาจากต่างประเทศและส่งผลกระทบถึงการส่งออกสินค้าไทย การป้องกันและแก้ไขปัญหาสามารถทำได้ด้วยความร่วมมือของสถานประกอบกิจการในการปฏิบัติตามกฎหมายและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน สำหรับสถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกต่อสังคมด้านแรงงาน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลแรงงานของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกภาคส่วนช่วยกันนำ GLP ไปใช้ในสถานประกอบกิจการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจไทย อันจะนำมาซึ่งความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในวันนี้เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก จำนวน ๓,๕๒๓ แห่ง ที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ด้วยความสมัครใจ โดยแบ่งเป็นสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๘ แห่ง สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก (ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก) จำนวน ๓,๔๓๕ แห่ง ทั้งนี้สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้องได้มอบหมายให้ผู้แทนเข้ารับประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๘๓ แห่ง และสถานประกอบกิจการในอตุสาหกรรมสัตว์ปีกได้มอบหมายให้ผู้แทนเข้ารับประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๙๓ แห่ง รวม ๑๗๖ แห่ง


สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th