กสร. ร่วมมือ โตโยต้า จัดโครงการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดโครงการ “เครือข่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อแรงงานสัมพันธ์เชิงสันติ” หาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ โดยถือหลักการอยู่ร่วมกันแบบหุ้นส่วน (Partnership)

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ( Informal Meeting ) บูรณาการร่วมกับโครงการ “เครือข่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อแรงงานสัมพันธ์เชิงสันติ” ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากนายจ้าง ลูกจ้าง พร้อมร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ โดยถือหลักการอยู่ร่วมกันแบบหุ้นส่วน (Partnership) และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านแรงงาน ซึ่งในวันนี้ (วันที่ 28 มีนาคม 2560) ได้มีผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้บริหารของบริษัทฯ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และสมุทรปราการ เข้าร่วมหารือ

อธิบดี กสร. กล่าวสรุปว่า การประชุมดังกล่าว เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการด้านแรงงาน ป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทแรงงาน สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน ซึ่ง กสร.จะได้นำผลการปรึกษาหารือในวันนี้ไปขยายผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมภารกิจเชิงรุกด้านแรงงานสัมพันธ์และจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป.


สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th