ประชุมภาคีแรงงานร่วมกับสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์พร้อมด้วยนางสาวกุนณัทฐา ศรีม่วง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านแรงงานตามแนวทางประชารัฐ จัดประชุมภาคีแรงงานร่วมกับสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการที่เป็นสมาชิกสภาฯได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความรับผิดชอบอย่างมีจริยธรรมต่อกัน ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และได้เชิญชวนให้สถานประกอบกิจการดังกล่าวเสนอชื่อเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ทั้งนี้สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจเข้าและจะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในปีต่อไป


-----------------------------------------------------------


ข่าว - ภาพ

กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th