การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญชวนสมาคมนายจ้าง สถานประกอบกิจการ สหภาพแรงงาน และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการที่มีความประสงค์จะเสนอผู้แทนเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยให้เสนอชื่อผู้แทนได้ ในระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โดยสมัครได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ตามที่องค์การจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงาน และที่สำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักแรงงานสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2246 8393, 0 2246 8993


  • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF)


  • แบบเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งฯ ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF)


  • ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งฯ ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF)


  • แบบเสนอชื่อผู้แทนสมาคมนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF)


  • แบบเสนอชื่อผู้แทนสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF)


  • ประวัติ ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF)


......................................................................

กลุ่มงานทะเบียนกลาง

โทรศัพท์ 02-2468993

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th