เปิดรับสมัครเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละ 5 คน โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ พ.ศ. 2555เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงแรงงานฯ ขอให้พิจารณาดำเนินการดังนี้

- ประธานสมาคมนายจ้างทุกสมาคมนายจ้าง

1. เสนอชื่อผู้แทนซึ่งสมาคมนายจ้างคัดเลือกและเป็นกรรมการสมาคมนายจ้าง ตามคุณสมบัติที่กำหนดในระเบียบกระทรวงแรงงานฯ เพื่อเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 1 คน โดยกรอกแบบเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง มอบให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนำไปยื่นด้วยตนเองพร้อมใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

2. เสนอชื่อผู้แทนซึ่งเป็นกรรมการสมาคมนายจ้าง จำนวน 1 คน เพื่อเป็นผู้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ตามแบบเสนอชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างในการลงคะแนนเลือกตั้งฯ ส่งให้สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2560 กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือตราประทับไปรษณีย์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นสำคัญเท่านั้น

- ประธานสหภาพแรงงานทุกสหภาพแรงงาน

1.เสนอชื่อผู้แทนซึ่งสหภาพแรงงานคัดเลือกและเป็นกรรมการสหภาพแรงงานตามคุณสมบัติที่กำหนดในระเบียบกระทรวงแรงงานฯ เพื่อเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 1 คน โดยกรอกแบบเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง มอบให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนำไปยื่นด้วยตนเองพร้อมใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

2. เสนอชื่อผู้แทนซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน จำนวน 1 คน เพื่อเป็นผู้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ตามแบบเสนอชื่อผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในการลงคะแนนเลือกตั้ง ส่งให้สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2560 กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือตราประทับไปรษณีย์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นสำคัญเท่านั้น


  • การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ (ประธานสมาคมนายจ้างทุกสมาคมนายจ้าง) ดาวน์โหลดไฟล์ [PDF]


  • การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ (ประธานสหภาพแรงงานทุกสหภาพแรงงาน) ดาวน์โหลดไฟล์ [PDF]


  • แบบเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งฯ ดาวน์โหลดไฟล์ [PDF]


  • ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งฯ ดาวน์โหลดไฟล์ [PDF]


  • แบบเสนอชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์ [PDF]


  • แบบเสนอชื่อผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์ [PDF]


  • ประวัติ ดาวน์โหลดไฟล์ [PDF]


  • ระเบียบกระทรวงแรงงาน ดาวน์โหลดไฟล์ [PDF]


.............................................................

กลุ่มงานทะเบียนกลาง

โทรศัพท์ 02-2468993


สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th