องค์การแรงงาน ณ พ.ค. 2560จำนวนองค์การแรงงานทั่วราชอาณาจักร ณ พฤษภาคม 2560 ไฟล์ 1 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF)


จำนวนองค์การแรงงานทั่วราชอาณาจักร ณ พฤษภาคม 2560 ไฟล์ 2 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF)


รายชื่อและที่ตั้งองค์การแรงงานทั่วราชอาณาจักร ณ พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF)


จำนวนสหภาพแรงงาน จำแนกตามประเภทของการจดทะเบียน ณ พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF)...............................................
กลุ่มงานทะเบียนกลาง
โทรศัพท์ 02-2468993

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th