การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


ด้วยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย และห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐาน ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และมีผลใช้บังคับโดยชอบ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการควบคุมดูแลองค์การแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ รวมถึงสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทยภายใต้กรอบนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” และ “แรงงานสัมพันธ์ 4.0” จึงมีคำชี้แจงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การนายจ้างและสภาองค์การลูกจ้างใด ๆ ที่ประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีแนวปฏิบัติเพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th