การประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีวาระดังนี้

๑.วาระเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๑ เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ พิจารณาจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ เพื่อน้อมนำพระราชดำริและแนวทางการดำเนินการในด้านต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยได้จัดทำเป็นหนังสือแนะนำเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเดินทางซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.tourismthailand.org/๗๐เส้นทางตามรอยพระบาท

เรื่องที่ ๒ แนวทางการพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

๑. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

กรณีค่าตอบแทนควรพิจารณาโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ (๑) ความเหมาะสมสอดคล้องกับค่างานของแต่ละตำแหน่ง (๒) การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของภาคแรงงานของอุตสาหกรรม (Industry Norm) (๓) สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (๔) ผลกระทบด้านงบประมาณและ
(๕) ภาพรวมผลประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้รับ

กรณีสวัสดิการหรือประโยชน์อื่นของพนักงานรัฐวิสาหกิจควรพิจารณาโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ (๑) ความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละตำแหน่งงาน (๒) สถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง (๓) ผลกระทบต่อภาระงบประมาณ (๔) ภาพรวมผลประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้รับ และ (๕) ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับสิทธิตามสวัสดิการเดิมที่มีอยู่แล้ว

๒. วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ได้พิจารณาแนวทางการพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้วมีมติเห็นชอบ อ่านต่อ..คลิกข่่าว - ภาพ

กลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์


สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th