องค์การแรงงาน ณ มิ.ย. 2560


จำนวนองค์การแรงงานทั่วราชอาณาจักร ณ มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF)

จำนวนองค์การแรงงานทั่วราชอาณาจักร ณ มิถุนายน 2560 ไฟล์ 2 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF)

จำนวนสหภาพแรงงาน จำแนกตามประเภทของการจดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF)

รายชื่อและที่ตั้งองค์การแรงงานทั่วราชอาณาจักร ณ มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF)


...............................................

กลุ่มงานทะเบียนกลาง

โทรศัพท์ 02-2463825สถานการณ์ด้านแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th